Haridusdisaini Keskus on nö katselabor, kus me uurime, katsetame ja testime disaini ja hariduse omavahelisi seoseid ning jätkusuutlikkuse praktilisi ilminguid nendes. Usume, et disainida, tähendab kavandada tegevussuundi ja teekondi, mille abil muuta valitsevaid olukordi soovitud olukordadeks ja mis peamine, analüüsida soovitud olukordade kaugemaleulatuvat mõju nii ökoloogilises, majanduslikus kui sotsiaalses tähenduses. Kõige suuremaks väärtuseks peame inimest ning teekondade läbimist koos temaga. Seega ka disainiprotsessi edu võti ning lahenduse kvaliteet on nende nägu, kes seda protsessi juhivad ja läbivad.

 

Lähtudes õppiva organisatsiooni teooriast ning koosdisaini põhimõtetest, kus disainer on mentori rollis ja kasutaja lahendaja omas, planeerime, katsetame ja arendame põnevaid koostööprojekte koolide, koolitajate ja õpetajatega. Fookuses on koolid kui organisatsioonidõppekavad, programmid, õpiteekonnad ja professionaalsed õpikogukonnad. Lisaks programmidele huvitab meid iseäranis selle kõige mikrotasand ehk et reaalne kokkupuude õppijaga.

Selle kõige läbiviimise jaoks me mudeldame protsesse, loome meetodeid ja tööriistu, rakendades haridus -ja disainiprintsiipe ning disainerlikku mõtlemist.

Kõige selle koondnimetus meie jaoks on haridusdisain, milles haridus on lõimitud disainiga ning rikastatud loodusprintsiipidega.

 

 

HARIDUS + DISAIN + JÄTKUSUUTLIKKUS = HARIDUSDISAIN

 

HARISUDISAINI tuumana käsitleme me disainimeetodite ja -protsesside rakendamist haridustegelikkuses. Haridusdisain haakub disainiparadigmas suuresti koosdisaini käsitlusega, sest ka õpiteekondi ei ole mõistlik ilma õppijaga arvestamata ja teda kaasamata luua. Nii soovime me toetada õppimist, mis lisaks uutele teadmistele ja oskustele toob õppija pilgu alla ka tema õpihoiakud ja -harjumused, et õppimine ei piirduks vaid koosveedetud ajaga. Jätkusuutlikkus on meie jaoks nii õpisisu kui ka tööprotsessi aluspõhimõte.

HARIDUS

 

HARIDUSE puhul lähtume aluspõhimõttest, et õppimine on püsiv muutus inimese teadmistes, oskustes ja väärtustes. Seega õpiteekondi luues on meile oluline vaadata õppija tegevuskeskkonda tervikuna, kaevudes ka uskumuste ja põhimõtete tasandile ning kohtudes õppijaga seal, kus ta oma teekonnal sel ajahetkel on. Õppijateks võivad olla nii organisatsioonid, õpetajad, disainihuvilised koolinoored kui õpihuvilised disainerid.

DISAIN

 

DISAIN - see on nii küsimus ise kui ka küsimisviis.

MIS, KES, KUIDAS ning refrääniks MIKS, need on disaineri põhirepertuaaris. Meie avame disaini kultuurilooliselt ning praktiseerime seda kui tervet talupoja mõistust. Me püüame disainiga ringi käia jätkusuutlikult, lugupidavalt, seda parasjagu doseerides ja arendades.  

JÄTKUSUUTLIKKUS

 

JÄTKUSUUTLIKKUS kui mõiste toetub kolmele sambale, milledeks on ökoloogiline, sotsiaalne ja majanduslik. Meie jaoks, ökoloogiline jätkusuutlikkus on kogu tegevuse kaugem eesmärk ja printsiipide lähtekoht. Sotsiaalne räägib inimesest ning tema mõtteviisidest ja käitumismustritest ehk kuidas otsused tekivad. Majanduslik seejuures töötab vahendina muutuste elluviimiseks. Jätkusuutlikkuse poole pürgimisel peab nende kolme vahel valitsema tasakaal.